വാർത്തകൾ

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ

ബഹുമാന്യ സഹകാരികളെ ,സുഹുത്തുക്കളെ ,

കലവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വികാസത്തിന്റെ പുത്തൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ജില്ലാ യിലെ മികച്ച സഹകരണ ബാങ്ക്കളിൽ ഒന്നായ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് 1 സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ലേക്കു ഉയർത്തപ്പെട്ടു.ആധുനിക ബാങ്കിൽ മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹകാരികൾക്കും മറ്റു ഇടപാടുകാർക്കും ലഭ്യമാക്കുവാൻ ബാങ്ക് പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയാണ്.ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഇടപാടുകാർക്കും SMS ,RTGS , NEFT പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കരിക്കപെട്ടതും ശീതികരിച്ചതും   ആയ ഓഫീസ് സംവിധാനം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി കൃത്യമായതും സുതാര്യമായതും വേഗത്തിലുമുള്ള സേവനവും ഇടപാടുകാർക്കു ലഭ്യമാകുന്നു.

 

പ്രവർത്തന സമയം 10 മണി മുതൽ 3.30 വരെ(ക്യാഷ്)

ഓഫീസ്  പ്രവർത്തനം 10 മുതൽ 5 വരെ


 

പ്രതിമാസ  നിക്ഷേപ പദ്ധതി വീണ്ടും....

ക്രമ.നം

തവണ

കാലാവധി

തുക

രണ്ടാമതു മുതൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുക

1

20,000 രൂപ

50 മാസം

10 ലക്ഷം രൂപ

15000 രൂപ

2

20,000 രൂപ

25 മാസം

5 ലക്ഷം രൂപ

15000 രൂപ

3

8,000 രൂപ

50 മാസം

4 ലക്ഷം രൂപ

6000 രൂപ

4

5,000 രൂപ

60 മാസം

3 ലക്ഷം രൂപ

3750 രൂപ

5

3,000 രൂപ

60 മാസം

1.8 ലക്ഷം രൂപ

2250 രൂപ

*കാലാവധിയോടടുക്കുന്തോറും  ഈ തുകയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്

ഓരോരുത്തരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉതകുന്ന വ്യത്യസ് ത നിക്ഷേപങ്ങൾ

മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ ആദായകരം . ഉദാരമായ ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ

പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിനോ തവണ തുക അടക്കുന്നതിനോ  ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നതിനൊ  ഒന്നും ബാങ്കിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല .

എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തോ ജോലിസ്തലത്തോ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് എക്സിക്യു ട്ടിവുകൽ സദാ സന്നദ്ധരാണ്

 


പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ

പുതിയ ചിതങ്ങൾ

സേവനങ്ങൾ
Image Detail