നിക്ഷേപ പദ്ധതി

സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ

നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന  പലിശയും ഗവ:ഗ്യാരണ്ടിയും ഇൻഷുറൻസ്  പരിരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നു.

1.സേവിംങ്ങ്സ് ബാങ്ക്-പലിശ 4%

2.സ്ഥിര നിക്ഷേപം

കാലാവധി

പലിശ നിരക്ക്

15 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ

6.5%

46 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ

7.75%

91 ദിവസം മുതൽ 179 ദിവസം വരെ

8.50%

180 ദിവസം മുതൽ 364 ദിവസം വരെ

9%

1 വർഷവും 2

10.%

 

 

ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് -  മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 0.5% പലിശ കൂടുതൽ നൽകുന്നതാണ്

 

പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ

പുതിയ ചിതങ്ങൾ

സേവനങ്ങൾ
Image Detail